Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja perustamisaika

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Saimaan Seuratanssijat

Y-tunnus: 2031200-1

Rekisteritunnus: 194.286

Seuran kotipaikka Lappeenranta

Seura on perustettu 21.2.2006

2 § Seuran tarkoitus ja toimintamuodot

-Seuran tarkoituksena on kehittää, edistää ja ylläpitää monipuolista lavatanssi- ja muuta vastaavaa tanssiharrastusta.

-Suoda ihmisille mahdollisuus tutustua erilaisiin tansseihin ja tanssitaiteeseen.

-Suoda ihmisille mahdollisuus tutustua tanssin kautta itseensä ja toisiin ihmisiin ja pyrkiä tanssin monipuoliseen esilletuomiseen tanssiliikuntana, kulttuurina ja taiteena.

-Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen tanssikursseja ja -leirejä sekä tanssikilpailutilaisuuksia ja -näytöksiä.

-On yhteistyössä tanssin eri alan järjestöjen, harrastajien ja kouluttajien kanssa.

-Tiedottaa ja opastaa tanssin vaikutuksesta terveellisenä liikuntamuotona.

-Toimintansa tukemiseksi seura voi:

- Hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, asianmukaisen luvan saatuaan.

- Harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.

- Ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. - Omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta

- Järjestää erilaisia maksullisia tanssikurssitilaisuuksia

3 § Jäsenet

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattajajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniajäsen saa osallistua kaikkiin seuran viikkoharjoituksiin veloituksetta. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa vuosittaista jäsenmaksua.

4 § Seurasta eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa

maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous, erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Kuitenkin siten, että aloittavasta hallituksesta valitaan arvalla puolet varsinaista ja varajäsenistä yhdeksi vuodeksi, jonka jälkeen hallituksesta vaihtuu joka vuosi puolet varsinaista ja varajäsenistä uusiin jäseniin. Hallituksen jäsen voi halutessaan jatkaa hallituksessa toimimista kaksivuotiskauden jälkeen suoraan pidempäänkin, jos sääntömääräisessä syyskokouksessa niin päätetään.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai muu hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Seuralla on yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkoko- usta hallitukselle.

9 § Tilinkäyttö

Tilinkäyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

10 § Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten men- nessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät-syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta, jolloin sähköposti katsotaan kirjalliseksi.

11 § Seuran kokousten koolle kutsuminen

Kutsu seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta paikallislehdessä tai kirjallisesti tai sähköpostissa tai muulla luotettavalla viestintätavalla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa seuralle.

12 § Varsinaiset kokoukset

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Pöytäkirja

Seuran kokouksissa on pidettävä pöytäkirjat Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.